KTO ZMIENIŁ BOŻE PRZYKAZANIA

Poniżej zestawienie Przykazań Dekalogu w wydaniu (wersji) biblijnym, oraz katechizmowym (katechizmu Rzymskokatolickiego):

Biblijna wersja Dekalogu:

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.”

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 

II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg Twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tym tysiącom tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. 

III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno. 

IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale siódmego sabat Pana, Boga twego, jest; nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość , który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go. 

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 

VI. Nie będziesz zabijał. 

VII. Nie będziesz cudzołożył. 

VIII. Nie będziesz kradzieży czynił. 

IX. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. 

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi jego, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.(Wg przekładu ks. Wujka 2 Mjż 20,3-17)

Wersja katechizmowa

„Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli”.

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

IV. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. 

V. Nie zabijaj. 

VI. Nie cudzołóż. 

VII. Nie kradnij. 

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. 

IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego. 

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. (Wg przekładu ks. A. Cząstki „Duży katechizm religii katolickiej”).

Już na pierwszy rzut oka widać poważne zmiany treści Dekalogu:

1. Usunięte zostało całkowicie drugie przykazanie Dekalogu, zabraniające tworzenia i kultu wizerunków. Kościół Rzymsko-Katolicki, który dokonał tej poważnej zmiany, wprowadził równocześnie do swych domów modlitw całe mnóstwo obrazów i posągów, oddając im, i ucząc wiernych oddawać im głęboką cześć.

2. Usunięcie drugiego przykazania spowodowało też zmianę numeracji przykazań, i tak: trzecie przykazanie biblijnego Dekalogu w wersji katechizmowej występuje jako drugie, czwarte, jako trzecie itd.

3. Aby jednak było Dziesięć Przykazań, Kościół Rzymsko-Katolicki dokonał rozdzielenia dziesiątego przykazania, na dwa osobne, co wprowadza dziwne zamieszanie do Dekalogu; jeżeli każde z przykazań Dekalogu nakazuje, bądź zakazuje jakiejś jednej sprawy, to IX i X przykazanie w wersji katechizmowej wspólnie dotyczą pożądania cudzej własności.

4. Kościół Rzymsko-Katolicki dokonał też zmiany treści czwartego przykazania Bożego. Nakaz święcenia właściwego, siódmego dnia tygodnia – soboty – zamieniono na ogólny nakaz święcenia „dnia świętego” poprzez który rozumie się najpierw niedzielę, a następnie inne dni świąteczne roku kościelnego – które wyszczególnia i nakazuje zachowywać katechizm.

Dokonana zmiana Bożych Przykazań jest wielkim przestępstwem. Pismo Święte naucza, że kto narusza chociaż jedno przykazanie, jest przestępcą całego Prawa, kto zaś znieważa PRAWO BOŻE, ZNIEWAŻA SAMEGO BOGA. (Jak 2,9.10).

II. ZMIANY BOŻEGO DEKALOGU DOKONAŁ KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI.

1. Podana wyżej katechizmowa wersja Dekalogu, zaczerpnięta została z katechizmu ks. A. Cząstki pt. „Duży katechizm religii katolickiej”.

2. Cytaty z dzieł innych teologów rzymsko-katolickich:

a) Ks. Fr. Spirago „Katechizm Ludowy”, t. II, str. 65-66: „Dekalog żydowski obejmował pierwotnie następujące przykazania: 

1) Przykazanie oddawania czci tylko prawdziwemu Bogu. 

2) Zakaz czczenia obrazów i posągów. 

3) Zakaz znieważania imienia Bożego. 

4) Nakaz święcenia sabatu. 

5) Nakaz czci dla rodziców. 

6) Zakaz zabijania. 

7) Zakaz cudzołóstwa. 

8) Zakaz kradzieży. 

9) Zakaz fałszywego świadectwa. 

10) Zakaz pożądania rzeczy cudzych. 

(…) poczynił w nich Kościół Katolicki następujące zmiany formalne. Drugie Przykazanie dotyczące czci obrazów złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania. (…) Nakaz święcenia sabatu przemienił Kościół na nakaz święcenia niedzieli…”

b) Ks. W. Zaleski, „Nauka Boża, Dekalogu”, s.13: „…Kościół obecnie zakaz o wizerunkach pomija zupełnie, gdyż zawiera się on w zakazie bałwochwalstwa. Nakaz święcenia Szabatu, Kościół zmienił na ogólny nakaz święcenia dnia świętego. (…) „Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego”, jest w Dekalogu wyszczególnione na pierwszym miejscu. Kościół ujął to w osobne przykazanie…”

e) Ks. A. Jankowski „Podręczna Encyklopedia Biblijna”, t. I, s. 268: „Analizując co do treści tekst Dekalogu wg księgi Wyjścia, należy jako drugie przykazanie wymienić: zakaz kultu wizerunków Jahwe (Wyj 20,4-6);

Jako trzecie zakaz wzywania nadaremno imienia Bożego (Wyj 20,17), natomiast nasze dziewiąte – włączyć do dziesiątego (Wyj 20,17), które ogólnie zakazuje grzesznych pożądań.(…) Dla Orygenesa – wbrew większości Ojców – stanowił ten zakaz osobne przykazanie (IX), co pociągało za sobą połączenie w jedno zakazu kultu innych bóstw i kultu wizerunków. Tego podziału trzyma się Klemens Aleksandryjski, św. Augustyn, wielu łacińskich Ojców, za nimi Kościół Rzymski, a także luteranie…”

3. Kilka świadectw o dokonanej przez Kościół Rzymsko-Katolicki zmianie czwartego przykazania Dekalogu (przeniesienia święcenia z soboty na niedzielę).

a) Znany teolog Stephen Kesnan, „A Doctrinal Catechizm, s. 174: „Pytanie: Czym można udowodnić, że Kościół posiada władzę ustanawiania świąt? Odp. Gdyby nie miał tej władzy, nie mógłby ustanowić niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, na miejscu święcenia soboty – siódmego dnia tygodnia, a więc dokonać zmiany nie posiadającej uzasadnienia w Piśmie Świętym…”

b) kard. Piotr Gasparri, „Katechizm katolicki z polecenia Jego Eminencji X. dr. Augusta Hlonda, Prymasa Polski”, s. 78: „…Pytanie 205: Dlaczego w Nowym Testamencie nie święci się soboty? Odp. W Nowym Testamencie nie święci się soboty, ponieważ Kościół zastąpił ją jako świętem niedzielą…”

c) Katechizm ułożony z ramienia soboru Trydenckiego, („Catech. ex. door. Con. Trid, ad. parochos, P.III. o.4, u 18) oświadcza wprost „Spodobało się Kościołowi Bożemu, święcenie dnia sobotniego przenieść na niedzielę…”

4. NIEKONSEKWENCJE RZYMSKO-KATOLICKICH TEOLOGÓW.

Teolodzy ci z jednej strony poważają Dekalog i głoszą jego świętość i niezmienność, z drugiej strony jednak, na następnych kartach swych książek, beztrosko oznajmiają o dokonanej przez kościół rzymski zmianie przykazań.

a) ks. Fr. Spirago, t. II Katechizmu Ludowego, na s. 10 pisze:

„Prawa wydane przez zastępców Boga, są tylko wtedy prawdziwymi prawami, jeśli nie stoją w sprzeczności ani z Prawem Bożym objawionym. Nie ma przykazania przeciw przykazaniu Bożemu. Jeśli np. cesarz rozkazuje co innego, a jego namiestnik co innego, to przede wszystkim słuchać trzeba cesarza. Podobnie jeśli namiestnicy Boga nakazują coś takiego, czego Bóg zakazuje, wspomnieć trzeba na słowa Apostołów, że „więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi”.

A nieco dalej, na s. 65: „…Dziesięcioro Bożych przykazań przekształcił Kościół Katolicki, poczynił w nich Kościół, następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie dotyczące czci obrazów złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte rozdzielił na dwa osobne przykazania…Nakaz święcenia Sabatu, przemienia kościół na nakaz święcenia niedzieli…”

Kogo więc należy więcej słuchać? „Namiestników, czy Żywego Boga? Czyje przykazania przestrzegać?!

b) Ks. W. Zalewski „Nauka Boża, Dekalogu”, s. 113: „Dekalog, to dziesięć najważniejszych nakazów…moralnego prawa, ich szczególną wagę podkreśla fakt uroczystego ogłoszenia na górze Synaj.(…) Tylko prawa Synaju są zawsze świeże życiodajnie, oparte na najgłębszych tęsknotach i potrzebach natury ludzkiej. Na kamieniu wypisał je Bóg, bo jak skała są one niespożyte, wieczne…Dekalog to najświętszy kodeks, jaki kiedykolwiek oglądała ziemia.(…) Treścią Dekalogu są podstawowe, ogólne normy prawa przyrodzonego. W tym leży największa siła Dekalogu i jego wieczysta aktualność i niezmienność.

Niestety i ten teolog nieco dalej stwierdza z dziwną niekonsekwencją i nieodpowiedzialnością: „Nakaz święcenia szabatu, Kościół zmienił na ogólny nakaz święcenia dnia świętego” (s. 13)

Jak można zmieniać prawa Boże, które słusznie teolog ten nazwał wcześniej „niespożytymi”, „wiecznymi”, „powszechnymi”, „dotyczącymi całej ludzkości”, „aktualnymi” i „niezmiennymi”?

Zakończenie: Zmiana przykazań Bożych, jest sprawą bez precedensu. Jakkolwiek bowiem w starożytności, w historii narodu Izraelskiego Przykazania Boże bywały naruszane, lub zaniedbywane, to jednak nie znalazł się nikt, kto ważyłby się wyciągnąć świętokradczą rękę w stronę Dekalogu i dokonać w nim zmian i przekształceń, usuwając jedne z przykazań, dzieląc inne, wprowadzając nowe. To jednak poważył się uczynić kościół Rzymsko-Katolicki…

Bóg nie został zaskoczony zmianą przykazań Dekalogu: „Jahwe jest Bogiem Wszechmogącym” (1 Sam 2,3 BT). Wiedząc o przyszłej zmianie przykazań, Bóg już w starożytności dał, a w Nowym Testamencie powtórzył i poszerzył proroctwo o mocy odstępczej, która się na to poważy.

Źródło:  kchds.pl

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: